top of page

Sakramenty Święte w naszej Parafii

IMG_8328_edited_edited.jpg

CHRZEST ŚW.

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: "Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie".  (KKK 1213)

Chrzest dziecka zgłaszają rodzice żyjący sakramentami.

Wymagane dokumenty:

• akt urodzenia dziecka z USC

• dokładne dane rodziców i chrzestnych (imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania)

• gdy rodzice nie mieszkają w naszej parafii – pisemne pozwolenie od własnego proboszcza

• gdy chrzestni nie mieszkają w naszej parafii – zgoda własnego proboszcza, że mogą być chrzestnymi

Chrzestnym może być osoba ochrzczona, bierzmowana, wierząca i praktykująca, która ukończyła 16 lat.

POKUTA I POJEDNANIE

Sakrament pokuty i pojednania, zwany popularnie spowiedzią, jest sakramentem, w którym możemy uzyskać pojednanie z Bogiem i Kościołem, czyli odpuszczenie wszystkich naszych grzechów (por. KKK 1422)

NAMASZCZENIE CHORYCH

„Przez święte chorych namaszczenie i modlitwę kapłanów cały Kościół poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął i zbawił (por. Jk 5,14-16), a nadto zachęca ich, aby łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa, przysparzali dobra Ludowi Bożemu” (KK 11; por. KKK 1499)

Sakramentu namaszczenia chorych można udzielić:

 • „wiernemu, który po osiągnięciu używania rozumu, znajdzie się w niebezpieczeństwie śmierci na skutek choroby lub starości” (KPK 1004, par. 1; por. KKK 1514, 1528, 1523; SCh 8), przy czym chory nie musi znajdować się „w ostatecznym niebezpieczeństwie utraty życia” (KKK 1514);

 • osobom starszym, „u których pogłębia się słabość” (KKK 1515);

 • osobom, które czeka „trudna operacja” (KKK 1515), jeśli jej przyczyną jest niebezpieczna choroba (SCh 10);

 • chorym dzieciom, o ile „mają już przynajmniej ogólną świadomość dokonujących się czynności”5;

 • „chorym, którzy – będąc przytomni na umyśle – przynajmniej pośrednio o niego prosili” (KPK, kan. 1006);

 • „chorym, którzy stracili już przytomność lub używanie rozumu […] jeśli wiadomo, że gdyby mieli świadomość jako wierzący, prosiliby o namaszczenie” (SCh 14); „W wątpliwości, czy chory osiągnął używanie rozumu, czy poważnie choruje albo czy rzeczywiście już umarł, należy udzielić tego sakramentu” (KPK, kan. 1005);

 • ponownie, jeśli po przyjęciu namaszczenia chory odzyskał zdrowie, a następnie popadł w nową ciężką chorobę (KKK 1515;KPK, kan. 1004, par. 2), lub „jeśli choroba się pogłębia” (KKK 1515; por. KPK, kan. 1004, par. 2).

Krótko mówiąc: „Za każdym razem, gdy chrześcijanin zostaje dotknięty ciężką chorobą, może otrzymać święte namaszczenie; również wtedy, gdy już raz je przyjął i nastąpiło nasilenie się choroby” (KKK 1529).

Przed wizytą księdza należy przygotować:
 

 • stół nakryty białym obrusem

 • krzyż + 2 świece

 • woda święcona z kropidłem

 • na talerzyku, kromka chleba, szczypta soli i kulka waty

MAŁŻEŃSTWO

Sakrament małżeństwa jest znakiem związku Chrystusa i Kościoła. Udziela on małżonkom łaski miłowania się wzajemnie tą miłością, jaką Chrystus umiłował Kościół. Łaska sakramentu udoskonala zatem ludzką miłość małżonków, umacnia ich nierozerwalną jedność i uświęca ich na drodze do życia wiecznego (KKK 1661 Por. Sobór Trydencki: DS 1799).

Małżeństwo opiera się na zgodzie obu stron, to znaczy na woli wzajemnego i trwałego oddania się sobie w celu przeżywania przymierza wiernej i płodnej miłości. (KKK 1662)

Kandydaci do małżeństwa powinni obowiązkowo zgłosić się w kancelarii parafialnej na 3 miesiące przed ślubem, aby spokojnie i rozważnie przeprowadzić przygotowanie do zawarcia małżeństwa. Ponadto powinni przedłożyć następujące dokumenty:

 

• świadectwo chrztu z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania (dotyczy tych osób, które zostały ochrzczone poza parafią zamieszkania, świadectwo jest ważne 3 miesiące),


• zaświadczenie z USC (w liczbie 3 egz.) o braku przeszkód z prawa cywilnego przy zawieraniu sakramentu małżeństwa konkordatowego (ze skutkami cywilnymi),  

• świadectwa z ostatnich lat katechizacji szkolnej(np. ze szkoły podstawowej, z gimnazjum lub ze szkoły średniej)

• zaświadczenie o ukończeniu katechezy przedmałżeńskiej (tzw. kurs przedmałżeński),

• dowód osobisty w celu stwierdzenia tożsamości,

• strona owdowiała przynosi akt zgonu współmałżonka

BIERZMOWANIE

Bierzmowanie udoskonala łaskę chrztu; jest ono sakramentem, który daje Ducha Świętego, aby głębiej zakorzenić nas w synostwie Bożym, ściślej wszczepić w Chrystusa, umocnić naszą więź z Kościołem, włączyć nas bardziej do jego posłania i pomóc w świadczeniu o wierze chrześcijańskiej słowem, któremu towarzyszą czyny. (KKK1316 )

Bierzmowanie podobnie jak chrzest wyciska w duszy chrześcijanina duchowe znamię, czyli niezatarty charakter. Dlatego ten sakrament można przyjąć tylko raz w życiu. (KKK1317)

Obowiązki kandydata przystępującego do Sakramentu Bierzmowania:


- Przygotowanie do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania rozpoczyna się w pierwszym semestrze drugiej klasy gimnazjalnej.
- Całość przygotowania odbywa się tylko i wyłącznie przy Parafii na terenie której zamieszkuje kandydat do przyjęcia Sakramentu.
- Obecność na wszystkich spotkaniach i celebracjach liturgicznych jest obowiązkowa.
- Kandydat w trakcie przygotowania ma się wykazać nie tylko wiedzą, ale równiaż świadectwem życia i wiary.
- Kandydat winien prowazić życie sakramentalne. (Częsta spowiedź, coniedzielne uczestnictwo we Mszy świętej, przyjmowanie Komunii świętej).
- Przed przystąpieniem do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania odbywa się rozmowa kandydata z kapłanem, w czasie której na podstawie całości przygotowania zapada ostateczna decyzja o przyjęciu, bądź odłożeniu przyjęcia Sakramentu Bierzmowania.
- Świadkiem bierzmowania może być osoba dorosła, która jest praktykującym katolikiem, nie trwa z związku niesakramentalnmym i sama już przyjęła Sakrament Bierzmowania.

bottom of page